top of page
SALES POLICY

SALES POLICY

นโยบายการขาย

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. มาตรฐานขนาดเสื้อและกางเกงทุกชนิด อาจมีขนาดคลาดเคลื่อนจากตารางไซส์โดยบวกลบ 1 นิ้ว ทั้งขนาดรอบอก รอบเอวและความยาว เนื่องจากเป็นธรรมชาติของเส้นใยผ้าที่มีความยืดหยุ่น

2. ชาร์จสีผ้าที่แสดงในเว็บหรือในแคตตาล็อกออนไลน์อาจเพี้ยนจากสีจริง เป็นผลมาจากอุปกรณ์ที่ใช้แสดงภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ต เป็นต้น

3. การสั่งผลิตสินค้า โรงงานจะเริ่มผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ของมูลค่าสินค้าที่สั่งทั้งหมด และลูกค้าจะต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งค่าขนส่ง ก่อนวันจัดส่งสินค้า และจะต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง

4. หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบ แก้ไข หรือยกเลิกสินค้า หลังจากสรุปแบบพร้อมค่าชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว โรงงานมีสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำ และมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มจากมูลค่าสินค้าที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว  

5. หากสินค้ามีปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า และส่งสินค้าคืนให้แก่โรงงาน ในช่องทางที่ตรวจสอบได้ โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย หากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดพลาดของทางโรงงาน โรงงานจะแก้ไขให้

การจัดส่งสินค้า

1. โรงงานจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขพัสดุไปทางโทรศัพท์ หรือ E-mail

3. โรงงานมีระบบจัดส่ง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

   

       ระบบขนส่งเอกชน

       รถทัวร์

       รถไฟโดยสาร

       จัดส่งด้วยไปรษณีย์

bottom of page